Man at Work - Obračun ličnih dohodaka outsourcing

Man at Work - Obračun ličnih dohodaka outsourcing

Šta znači outsourcing obračun ličnih dohodaka?

Pomoću outsourcing-a stičete potpunu sigurnu spoljnu organizaciju procesa rada, obračuna ličnih dohodaka i socijalnog osiguranja. Kompleksnu uslugu outsourcing aktivnosti vršimo na osnovu tačno definisane matrice aktivnost i odgovornosti.

Da li je outsourcuing obračun ličnih dohodaka odgovarajuće rešenje, za HR zadatke Vaše firme?

Da, zato što ...

• po zahtevu – brzo, precizno i korektno obračunavamo lične dohotke, honorare i druga primanja zaposlenih –,
• Prema potrebi – redovito ili povremeno – iskazujemo primanja saradnika
• radimo sa potpunom odgovornošću,
• umesto fiksnih troškova zarada, mogu se tačno iskazati operativni troškovi, srazmerno broju zaposlenih.

Kada je isplativo organizovati obračun ličnih dohodaka kao outsourcing?

• Ako je do sada knjigovođa vodio brigu o platnim spiskovima i isplatama, Vi međutim smatrate, da računovodstvo nije istovetno sa obračunom ličnih dohodaka.
• Ako se broj zaposlenih u kompaniji stalno menja.
• Ako ne želite primiti računovođu, čiji rad zahteva stručnu kontrolu.
• Ako želite kvalitetan napredak u oblasti obračuna ličnih dohodaka.
• Ako umesto fiksnih troškova plata, imate potrebu za tačno izračunatim operativnim troškovima proporcionalno broju zaposlenih.

Šta nudi Man at Work – Usluge Poslovnog Personala doo. u okviru outsourcing-a:

• Vršimo obračun ličnih dohodaka onih zaposlenih koji su na platnom spisku kao i onih, koji nisu, obračunavamo razna primanja, autorske i druge honorare.
• pripremamo statističke izveštaje, vodimo evidenciju,
• utvrđujemo neto primanja, razne doprinose i porez zaposlenih, pripremamo računovodstvenu predaju istih odgovarajućim službama
• po potrebi obezbeđujemo isplatno mesto socijalnog osuguranja
• preuzimamo sve poslove koje se tiču radnog odnosa i zaposlenih, sa konkretnim zadacima i odgovornošču, čak i sveobuhvatni HR outsourcing kod naših Partnera


 

<< Vissza