Man at Work - Izjava o zaštiti podataka

Man at Work, Usluge Poslovnog Personala doo. (sedište: 8272 Obudavar, Fő út 31.) odnosno MaW (sedište: 1013 Budimpešta, Pauler utca 18.) Rukovaoci podataka (u daljem tekstu: Rukovalac), obrađuje podatke, prepoznaje i zašticuje legitimni interes lica, poštujuci individualna prava tokom prikupljanja, rukovanja i obrade podataka.

U interesu da se obezbedi zakonitost u vezi sa obradom podataka, svakom fizičkom licu se obezbedjuje ostvarivanje i zaštita prava na privatnost i sva ostala prava i sloboda, u skladu sa zakonom o informacionom samoopredeljenju i slobodi informisanja (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre ( Info tv).
Rukovalac podacima vrši svoju aktivnost u okviru svoje privredne aktivnosti, u skladu sa pravilnikom o zaštiti, obradi i rukovanju podacima.

1. Pravni osnov rukovanja podacima

Rukovanje podacima se vrši u skladu sa zakonom – Info tv.5. § (1) –, na osnovu saglasnosti fizičkog lica. Fizičko lice daje pristanak da MaW Kft. vrši prikupljanje podataka za Man at Work Kft, kao i, da Man at Work Kft. prenese podatke za MaW Kft. da bi u interesu obrade podataka obezbedio pristup tim podacima.

Podaci rukovaoca

Man at Work Kft.

MaW Kft.

Matični broj: 19-09-504423 Matični broj: 01-09-189287
Kancelarija: 8272 Obudavar, Fő út 31. Sedište: 1013 Budimpešta, Pauler utca18.
 Zastupnik: Csaba Otto Zastupnik: Kasza Gabriella
Telefon: (88) 400-453 Telefon: (88) 400-453
E-mail: manatwork@manatwork.hu E-mail: maw@maw.hu
 

 

 

 

2. Iz kojih razloga prikupljamo i obradjujemo podatke?

Lične podatke prikupljamo isključivo zbog najma radne snage, da bi zainteresovani došli do informacija o punudi randne snage i da bi mogli zaključiti ugovore. Lične podatke pribavljamo neposredno od zainteresovanih, sa njihovim pristankom i u skladu sa važećim zakonskim regulativama.

Daljni ciljevi prikupljanja podataka su izmedju ostalog informisanje zainteresovanih o mogućnostima zapošljanvanja na odgovarajućim radnim mestima, u skladu sa njihovim kompetencijama i stručnim sposobnostima, zbog održavanja dnevnog kontinuiteta pristupa bazi podataka, zbog informisanja naših partnera o potencijalnim kandidatima, zatim zbog obavljanja administrativnih poslova.

3. Kakve informacije prikupljamo?

Prikupljamo, obradjujemo i vršimo arhiviranje isključivo onih informacije, koje su u vezi sa objavljenim konkursima. Kandidait nam šalju elektronskim ili pismenim putem svoje podatke, koje unosimo u centralnu bazu podataka kod Man at Work. Više informacija ličnog karaktera od kandidata dobijamo tek kada oni podnesu konkurs na konkretno radno mesto i kada ih intervjuišemo.

Posebne informacije prikupljamo samo i slučajevima, ako za to postoje posebni, i zakonski razlozi (kao što su specijalne obaveze pri obavljanju datih poslova), i nakon što pribavimo pismeno odobrenje kandidata.

Molimo, kandidate da u svojim biografijama ne navedu posebne informacije!

Pod specijalnim podacima, informacijam podrazumevamo navedene u pod Info tv. 3. § 3., i koje se odnose se na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, na političko mišljenje, na stranačku pripadnost, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikalnim i drugim organizacijama, lični podaci o seksualnoj opredeljenosti, podaci o zdravstvenom stanju ili ovisnosti i lične krivične podatke.

4. Kakvim informacijama baratamo?

Rukovaoci barataju i arhiviraju informacije i dokumente, koji sadrže sledeće podatke:

• Prezime
• ime
• rod
• državljanstvo
• datum rodjenja
• e-mail adresa
• broj telefona
• prebivalište (poštanski broj, grad, ulica, kućni broj)
• školska sprema(i)
• kvalifikacije stečene van obrazovnog sistema (I)
• vreme provedeno na ranijim radnim mestima (naziv, pozicija)
• poznavanje stranih jezika - nivo
• CV
• motivaciona pisma
• referencije
• visina ličnog dohotka
• zahtevi i kriterijumi za izbor radnog mesta i položaja
• podaci registracije (ime, lozinka)

5. Kome i na koji način prosledjujemo lične podatke?

Našoj kompaniji dostupne lične i posebne podatke, odnosno informacije koje se odnose na Vas, koristimo isključivo za unutarašnje potrebe.

Konkursni materijal u celosti ne dostavljamo ni trećoj strani ni našim partnerima bez saglasnosti dotičnog kandidata. Saglasnost se daje potpisom kandidata o ovlašcenju u okviru Izjavi o zaštiti podataka, odnosno nakon usaglašavanja telefonom ili pismenim putem.

Lista naših partnera (ovde) PARTNERLISTA

6. Kakve su mere zaštite ličnih podataka?

Obrada i archiviranje ličnih podatak vrši se u sedištu Rukovalaca. U interesu zaštite ličnih podataka primenjujemo bezbednosne mere u skladu sa zakonskim propisima. Pod ovim merama podrazumevamo adminstrativne, IT i fizičke mere, koje garantuju tajnost ličnih podataka i onemogućuju neovlašceni pristup, promenu, objavljivanje, brisanje, uništavanje, slučajno brisanje i tehnički pristup

7. Koliko traje rukovanje podacima?

Pri zapošljavanju kandidata njihovim ličnim podacima baratamo samo u obimu i trajanju potrebnom za postizanje tog cilja. Registracija se vrši putem sajta www.manatwork.hu ili putem emaila. Na pismeni ili elektronski zahtev stranke brišemo iz baze podataka sve informacije i dokumente koje smo obradili.

8. Kakve su mogućnosti promene ličnih podataka?

Svakoj dotičnoj osobi omogućujemo korekciju ili brisanje ličnih podataka. Korigovanje podataka moguće je putem pošte – na adresi naših korisničkih servisa – ili putem telefona.

9. Kako se brišu podaci?

Prihvatanjem Izjave o zastiti podataka ujedno se prihvata, da se brisanje podataka vrši isključivo na pisemeni zahtev stranke, 8 dana nakon dospeća. Zahtev za brisanje se dostavlja korisničkom servisu, koji je vršio registraciju, ili na email adresu adatvedelem@manatwork.hu

10. Korekcije u Izjavi o zaštiti ličnih podataka

Rukovalac zadržava pravo da menja ili koriguje sadržaj Izjave o zaštiti ličnih podataka, ali je dužan da sve promene objavit na sopstvenom sajtu.

11. Informacije o pravima i pravnom leku

Stranke imaju pravo prigovora u vezi sa rukovanjem i obradom ličnih podataka i mogu tražiti obustavu obrade ili brisanje podataka.

Dotična stranka može zatražiti informacije o načinu obrade i rukovanja njenim ličnim podacima i tražiti ispravku, brisanje ili blokadu.

Na zahtev dotične stranke Rukovalac je dužan da pruža informacije o obradi podataka, zatim informacije o već obradjenim podacima, o izvoru informacija, o ciljevima obrade podataka, o pravnoj osnovi i trajanju istih, o nazivu i adresi Rukovalaca, o aktivnostima u vezi obrade, – u slučaju prosledjivanja podataka – o pravnoj osnovi, zatim o primaocu. Rukovalac je takodje dužan da od datuma podnošenja molbe, u razumljivoj formi daje pismeni odgovor na postavljeno pitanje u najkraćem roku, ali najduže do 30 dana. Davanje informacija je besplatna, ukoliko podnosioc zahteva u tekućoj godini nije zatražio informacije istog sadržaja. U suprotnom slučaju troškovi se naplaćuju. Već naplaćeni troškovi se nadoknadjuju ukoliko se podacima rukovalo na nezakoniti način, ili ako se po zahtevu podaci moraju korigovati.

Rukovalac je u mogućnosti da odbije informisanje dotične stranke, isključivo u odredjenim slučajevima, u skladu stava Info tv.9. § (1), odnosno u slučajevima definisanim u 19. §-u

U slučaju da Rukovalac odbije izdavanje informacija, dužan je pismenim putem obavestiti stranku o razlozima i pravnoj osnovi odbijanja. U slučaju odbijanja informacija, Rukovalac obaveštava stranku o pravnom leku, odnosno o mogućnostima obraćanja vlastima (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) u daljem tekstu Vlasti.

Ako lični podaci ne odgovaraju stvarnosti, ali Rukovalac raspolaže odgovarajućim stvarnim informacijama, on će izvršiti potrebne korekcije.

Lični podaci se brišu, ako se snjime rukovalo na nezakoniti način i ako dotična stranka – u smislu tačke Info tv.14. § c) – traži da se nepotpun ili netačan podatak briše, ukoliko se stanje legitimno ne može otkloniti – pod uslovom da zakon ne isključuje brisanje, da je svrha obrade prestao ili je zakonski rok za čuvanje podataka istekao i ako su organi vlasti ili sud doneli takvu odluku.

Na zahtev dotičnog lica, odnodno u slučaju ako se na osnovu raspoloživih informacija da pretpostaviti, da bi brisanje povredio legitimne interese stranke, Rukovalac umesto brisanja može blokirati lične podatke stranke. Blokiranim ličnim podacima se može rukovati sve dok postoji razlog, koji je isključio mogućnost brisanja podataka.

U slučajevima, kada se nekorektnost ili netačnost jednoznačno ne može utvrditi Rukovalac stavlja oznaku na one lične podatke stranke, čiju tačnost ona negira ili osporava. O korekciji, blokadi, brisanju i stavljanju oznake obaveštava se stranka, kao i svi oni, kojima su podaci radi obrade dostavljeni. Medjutim, ako korekcija ne dotiče legitiman interes stranke, obaveštenje se može zapostaviti. Ako Rukovalac na osnovu zahteva stranke ne izvrši korekciju, brisanje ili blokiranje ličnih podataka, dužan je u roku od 30 dana pismeno obavestiti dotično lice o činjeničnim i pravnim razlozima, zbog kojih zahtev odbio. U slučaju odbijanja zahteva za korekciju, brisanje ili blokiranje ličnih podataka Rukovalac obaveštava stranku o pravnom leku i o mogućnostima prigovora.

.
Dotično lice ima pravo prigovora protiv obrade podataka

• ako obrada i prenos ličnih podataka služi isključivo za ispunjavanje zakonske obaveze Rukovalaca, ili je potreban za ispunjavanje legitimnih interesa trećeg lica ili primaoca podataka; izuzev u slučaju obavezne obrade podataka;
• ako upotreba ličnih podataka služi za direktni marketing, istraživanja javnog mnjenja ili za naučna istraživanja;
• i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Rukovalac je dužan razmotriti prigovor u najkraćem roku, ali najduže 15 dana od primanja zahteva i da donese odluku o osnovanosti prigovora i o tome pismeno obavesti stranku.

Ukoliko Rukovalac utvrdi osnovanost prigovora okončava obradu podataka – uključujući prijem i prenos – zatim o preduzetim merama obaveštava svoje partnere, kojima je ranije dostavio lične podatke dotične stranke i koji su dužni preduzeti mere u interesu uvažavanja prava stranke na prigovor. Ukoliko dotično lice ne prihvata odluku, odnosno ako Rukovalac prekorači rok od 15 dana – računajuci od dana odluke, odnosno 30 dana od zadnjeg roka – u smislu odredbi Info tv., stranka je u mogućnosti da se obrati sudu.

Ukoliko primaoc, zbog prigovora stranke, u roku od 15 dana ne ne dobije podatke koji su mu potrebni za ostvarivanje svojih prava i obaveštenje o osnovanosti prigovora, može da preda tužbu protiv Rukovalaca, za šta imaju mogućnosti i dotične stranke.

Ukoliko Rukovalac propusti obaveštenje, primaoc podataka može da zatraži informacije o okolnostima neuspešnog prosledjivanju podataka. Rukovalac je dužan odgovorti na zahtev u roku od 8 dana od primanja prigovora. Ukoliko je primaoc podataka zahtevao informacije, ima pravo tužbe protiv Rukovalaca u roku od 15 dana, računajući od dana primanja obaveštenja, ali najkasnije 15 dana od otvorenog predmetnog roka.

Ukoliko je obrada podataka vrši po zakonskom nalogu Rukovalac nema pravo brisanja podataka. Medjutim podaci se nem mogu dostaviti primaocima, ukoliko se Rukovalac složio sa prigovorom ili ako je sud zaključio da je prigovor opravdan. U slučaju povrede legitimnih interesa dotičnog, zatim u slučajevima kršenja propisa prilikom obrade podataka, u gore navedenim slučajevima, primaoc podatak ima pravo tužbe protiv Rukovalaca. Predmet pred sudom ima prioritet.

Rukovalac je dužan pružati dokaz da je baratao podacima u skladu sa zakonskim propisima. U slučajevimna koje reguliše Info tv. u stavu 21. § (5) i (6), legitimnost prenosa podataka dokazuje primaoc podataka.

Odluka o ishodu tužbe je u nadležnosti suda. Spor se može pokrenuti – po izboru dotičnih lica – na nadležnom sudu u mestu boravka ili stanovanja dotičnog. Stranka u sudsom sporu može biti i lice, koje inače nema spornu poslovnu sposobnost. U interesu uspešnog ishoda spora postoji mogucnost intervencije vlasti.

Ako sud prihvati zahtev, Rukovalac po sudskoj odluci je dužan izdazi tražene informacije, izvršiti korekciju, blokiranje ili brisanje podatka, poništenje odluka donešenih prilikom automatske obrade podataka – i uzimajući u obzir legitimno pravo dotičnog lica – izdavanje podataka za odredjenog primaoca, kako je definisano u Info tv.21 §.

Ukoliko sud u slučajevim navedenim u Info tv. stav 21 §.odbije zahtev primaoca podataka, u roku od 3 dana od objave sudske presude, Rukovalac je dužan da briše podatke dotičnog,. Rukovalac je dužan brisati podatke, ako se primalac podataka u smislu Info tv.21 §. (5) stav (6) u odredjenom roku u ne obrati sudu.

14. maja 2015.

Man at Work Kft.– NAIH -73314/2014.
MaW Kft.– NAIH -85575/2015
(Registarski broj privatnog posrednika radne snage: 1237/2001)
(Registarski broj posrednika za najam radne sbage: 3440/2001)
(Matični broj evidencije za zaštitu podataka NAIH-73314/2014;. NAIH-85575/2015)

 

<< Vissza