Man at Work - Autobiografija

Man at Work - Autobiografija

Pravilno pripremljena autobiografija često je pravi put za prvi razgovor. Šta zapravoVaš budući poslodavac želi da vidi u autobiografiji?

Nije najbolja ideja ponavljati uslove i očekivanja formulisane u konkursima, mnogo je važnije da CV odražava realnost, činjenice i prave informacije o sposobnostima i veštinama sa kojima kandidat raspolaže. Važna je istinitost podataka, jer neiskrenost može stvoriti veoma neugodne trenutke tokom razgovora.

Biografije se grubo mogu podeliti u dve kategorije: u kratke i u profesionalne.
Uz kratku biografiju potrebno je priložiti prateće pismo.

CV treba da sadrži samo osnovne informacije o nama, kao sto su lični podaci (ime, datum rođenja , adresa, broj telefona, e-mail adresa ), stručna sprema, obrazovni profil, stručne kvalifikacije, podatke o prethodnim poslovima.

Šta najviše interesuje poslodavca? Gde, šta i kakve ste zadatke obavljali, i u kojim kompanijama? Da li ste menjali radna mesta, u kojim intervalima, koliko puta, i iz kojih razloga?

Kratka biografija sadrži hronološki nabrojana radna mesta i poslove koje ste obavljali, po mogućnosti u vremenski obrnutom redu, počevši sa sadašnjim radnim mestom, i završavajući sa prvim.

Kratku biografiju dužine do 1,5 stranice, mogu pripremati početnici, koji konkurišu na juniorska radna mesta, javljaju se za kancelarijske poslove, u oblastima kao što su administracija, uslužni servisi, asistencija, kvalifikovana ili polukvalifikovana radna mesta. Profesionalne biografije sadrže detaljan opis najvažnijih zadataka na datom radnom mestu i nisu duže od 2–3 stranice. Koncizno sadrže ključne aktivnosti i uspehe, koje je kandidat na datom radnom zadatku postigao.

Poslodavac se na ovaj način upoznaje sa stručnom karijerom, trenutnim sposobnostima i sa profesionalnim veštinama kandidata. Profesionalna biografija je potrebna u slučaju kada kandidat konkuriše na poziciju srednjeg i višeg menadžmenta, ili pozicije koji zahtevaju specijalne sposobnosti i stručnost.

Kod obe vrste biografija je najvažnija preglednost teksta, bez obzira da li je pisana rukom ili je otkucana. Istini za volju, radije se prihvataju konkursi pisani na računaru.

Pogrešna je pretpostavka da će poslodavac razmatrati gde smo ranije bili zaposleni – na nelegalan način! Nelegalna zaposlenja se u biografiji javljaju u obliku „rupa” što kod mnogih izaziva sumnju. Stavlja pod znak pitanja nasu izdržljivost, pouzdanost i ozbiljnost jer ukazuje na nešto što se nameravalo sakriti.

U slučaju diplomaca početnika važne su ambicije, profesionalna praksa i orijentacija: kakva su mu očekivanja u vezi sa novim radnim mestom, šta ga zanima u toj oblasti – ovo će biti vodeća nit, na koju se intervju oslanja.

Sadržaj pratećeg pisma na prvi pogled mora dati odgovor na koje radno mesto konkurišete, i šta Vas je motivisalo. Važno je, da podaci primaoca u pratećem pismu budu savršeno tačni.

Na šta obratiti pažnju prilikom sastavljanja autobiografije?

• da bude sažeta, artikulisana, informativna

• da sadrži studije i radna iskustva

• da podaci u biografiji budu Vaš realan odraz. Lako se proverava znanje jezika i veštine na računaru

• važna je dužina teksta, ne bit trebalo da prelazi 2 stranice, ni u slučaju iskusnih radnika. Biografija se može skratiti, ako se nabroje zadnjih 10-15 godina staza, u slučaju kandidata viših statusa ranija iskustva se mogu izostaviti

• ne zaboravite naznačiti Vaše ime i dostupnost

• ređajte detalje o radnim mestima u 2–4 rečenice, opiše koje poslovne informacione sisteme ste koristili (ERP sistemi)

• ako vladate stranim jezikom na nivou komunikacije, svrsishodno je konkurs pripremiti i na svakom od jezika koji govorite. To je već sigurna prednost, i verovatno ni jezički intervjui ne će prestavljati teškoću. CV na stranom jeziku ne bi smela biti kraći od teksta na maternjem jeziku

• biografija u velikoj meri odražava ličnost kandidata, umesto šablonskog obrazca, celishodnije je sastaviti jedinstveni, personalizirani CV

• uvek priložite dokumenta navedena u uslovima konkursa, plus email adresu zbog dostupnosti

• propratno pismo adresirajte na ime poslodavca, kod koga se prijavljujete. Preporučljivo je naznačiti ime kandidata, radno mesto na koje konkuriše i referentni broj podnosioca prijave.

• pažljivo pročitajte raspisani konkurs, i javite se samo ako smatrate da odgovarate očekivanjima poslodavca

• ako konkurišete na novo radno mesto - razmislite koji podaci ili fotografije su o vama javno dostupni na društvenimn sajtovima. Moguće je da među njima ima informacija, koje Vas predstavljaju u lošem svetlu

Man at Work - Autobiografija

Delovi biografije:

1. Ime

• Ime se uvek naznači, po mogućnosti na vrhu dokumenta

2. Lični podaci/kontakt

• Mesto i datum rođenja
• Adresa
• Prebivalište (ukoliko se razlikuje od navedene adrese)
• Dostupnost telefonom
• E-mail
Najčešća greška je nedostatak podataka za dostupnost kandidata. Po mogućnosti treba izbegavati kućni broj telefona, ili broj na radnom mestu.
Dešava se da email adresa deluje neozbiljno, te zbog toga ne odražava ličnost kandidata.

3. Kvalifikacije

Obratite pažnju na obrnuti hronološki red nabrojanih kvalifikacija i školskih sprema, radnih mesta i poslova, počevši sa sadašnjim radnim mestom i završivši sa prvim.

4. Radna iskustva

Hronologija je i u ovom slučaju veoma važna, prikladnije je početi od najsvežijih iskustava. Izbegavajte upadljive „nedostajuće” detalje. Greška je ako pored naziva Vašeg radnog mesta ne naznačite položaj na kojem ste radili, takođe je greška, ako su opisi preglomazni. Dovoljno je kratko nabrojati delatnosti. Uzdržite se od kritičnog osvrta na Vaše ranije radno mesto, već naglasite koja ste važna iskustva stekli.

5. Format/Stil

Ne saljite nemušti, neuređen tekst, obratite pažnju na hronologiju, odnosno, formatiranje, koristiti razne fontove za nagšavanje ili isticanje važnih informacija.

6. Prilagođavanje stila

Obratite pažnju na svežinu sadržaja, uverite se da nema grešaka u sastavu, u gramatici i pravopisu. Koristite pravopisni program za kontrolu. Pročitajte više puta, obratite pažnju na preciznost is tačnost. Kontrolišite datum, porodične podatke i adresu.

7. Fotografija

Fotografija za ličnu kartu je više nego dovoljna, ako se traži biografija sa fotografijom nemojte je poslati bez slike.

8. Ime dokumenta

Najprikladnije je slati fajl sa punim nazivom, naznačite koji je CV na maternjem, a koji na stranom jeziku.
 

<< Vissza