Man at Work - Adatkezelési nyilatkozat

A Man at Work Humánszolgáltató és Személyzeti Tanácsadó Kft. (székhely: 8272 Óbudavár, Fő út 31.), valamint a MaW Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 18.) – a továbbiakban együttesen: Adatkezelők - felismerik és támogatják a személyek adatvédelemhez fűződő jogos érdekeit, védi a személyes jogokat, s a személyes információk gyűjtésekor, kezelésekor és feldolgozásakor tiszteletben tartják azokat.

Annak érdekében, hogy a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és bármilyen formában történő kezelése, mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Info tv.), Adatkezelők a következő adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint végzik a személyes adatok kezelését gazdasági tevékenységeik körében.

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a MaW Kft. végzi az adatgyűjtést a Man at Work Kft. részére, valamint hogy a MaW Kft. részére a Man at Work Kft. adatot továbbíthat, hozzáférést biztosíthat, az adatkezelés céljának elérése érdekében.

Az adatkezelők adatai:

MaW Kft.
Man at Work Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-189287
cégjegyzékszám: 19-09-504423
székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 18.
székhely: 8272 Óbudavár, Fő út 31.
képviseli: Kasza Gabriella
képviseli: Ottó Csaba
telefon: (88) 400-453
telefon: (88) 400-453
e-mail: maw@maw.hu
e-mail: manatwork@manatwork.hu

  
 
 

 

 

 

2. Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az adatokat?

Személyes adatokat kizárólag saját munkaerő-kölcsönzési célból, az érintettek számára munkalehetőség felajánlása, ilyen célból munkaszerződés megkötése érdekében gyűjtjük és kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat közvetlenül az érintettektől, azok beleegyezésével gyűjtjük, mindig összhangban a hatályos törvényekkel.

Az adatgyűjtés további céljai többek között az álláskeresők tájékoztatása a kompetenciáiknak, szakmai tudásuknak megfelelő munkalehetőségekről; a rendelkezésre álló adatbázis folyamatos naprakészen tartása, az állást kínáló ügyfeleink tájékoztatása a potenciális jelöltekről, valamint egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

3. Milyen típusú információkat gyűjtünk?

Az Adatkezelők kizárólag álláspályázatokkal összefüggésben kapnak, kezelnek és tárolnak személyes adatokat. Ezeket az adatokat elektronikusan vagy levélben juttathatják el hozzánk az álláskeresők, mely adatokat a Man at Work Kft. központi adatbázisában tároljuk. A munkavállalótól közvetlenül további személyes adatokat kapunk, amikor megpályázza egy-egy konkrét állásajánlatunkat, és amikor állásinterjún vesz részt.

Egyéb különleges adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha annak speciális, törvényben előírt oka van (pl. munkavédelmi szabályok írják elő), vagy ha erre az érintett személy külön, írásbeli engedélyét megszereztük.

Kérjük, hogy az online regisztráció során feltöltendő önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Különleges adat alatt az Info tv. 3. § 3. pontjában foglaltakat értjük, amely a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat valamint bűnügyi személyes adat.

4. Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelők az álláskeresők vonatkozásában az alábbi adatokat és adatokat tartalmazó dokumentumokat kezelik és tárolják:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • nem
 • állampolgárság
 • születési adatok
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely (Irányítószám, település, utca, házszám)
 • iskolai végzettsége(i)
 • iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i)
 • korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése (munkahely, beosztás)
 • idegen nyelv ismerete, szintjei
 • önéletrajzok
 • motivációs levelek
 • referenciák
 • fizetési igény
 • a keresett pozícióval kapcsolatos igények és kiválasztási szempontok (munkavégzés helye, üzletág)
 • regisztrációs adatok (felhasználónév, jelszó)

5. Kinek és milyen módon továbbítjuk a személyes adatokat?

Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat, valamint az Önnel kapcsolatos információkat – az érintett külön hozzájárulásának megszerzése nélkül – csak belső körben kezeli.
A teljes pályázati anyagot harmadik félnek, vagyis megbízóinknak csak az érintett beleegyezésével továbbítjuk. E beleegyezés történhet az adatkezelési nyilatkozatban adott felhatalmazás aláírásával a kapcsolat felvételekor, vagy azt követően elektronikus, írásos, vagy telefonos egyeztetés eredményeképpen.

Megbízóink listája itt érhető el.

6. Milyen biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket alkalmazunk?

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelők telephelyein történhet. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Ezek az intézkedések adminisztratív, informatikai és fizikai intézkedéseket jelentenek, melyek védik a személyes adatok titkosságát és biztonságát a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, technikai hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Mi az adatkezelés időtartama?

Álláskeresők esetében a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Regisztráció történhet a www.manatwork.hu weboldalon keresztül vagy e-mail útján. Az érintettet és vele együtt általunk kezelt minden adatát és dokumentumát ez irányú írásbeli, vagy elektronikus kérésére töröljük nyilvántartásunkból.

8. Hogyan módosíthatók a személyes adatok?

Minden érintett személy számára lehetőséget biztosítunk személyes adataik pontosítására, frissítésére vagy törlésére. Az általunk kezelt adatok változtatása levélben – ügyfélszolgálati irodáink postacímén – vagy – telefonon is lehetséges.

9. Milyen módon törölhetem az adataimat?

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 8 munkanapon belül történik. Az erre irányuló kérést az adatokat regisztráló irodának kell eljuttatni vagy az adatvedelem@manatwork.hu e-mail címre.

10. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Adatkezelők e nyilatkozat módosításának jogát fenntartják, azonban minden esetben látható helyen közzéteszik az átdolgozott nyilatkozatot a honlapjukon.

11. Tájékoztatás az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

Az érintetteknek jogában áll nyilatkozatban személyes adatainak kezelését kifogásolni, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérni.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőknél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általuk kezelt, illetve az általuk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatják meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelők írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a hatályos jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosol-ható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adat-kezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de leg-feljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatják.

Ha az Adatkezelők az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők a 15 napos határidőt elmulasztják, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info tv-ben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az Adatkezelőknek a tiltakozás megalapozottságát megállapító értesítésének közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelők ellen. Az Adatkezelők az érintettet is perbe hívhatják.

Ha az Adatkezelők az értesítést elmulasztják, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatát-adás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről Az adatkezelőktől, amely felvilágosítást az Adatkezelők az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül kötelesek megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelők ellen.

Az Adatkezelők az érintett adatát nem törölhetik, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelők egyetértettek a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás fentiek szerint meghatározott eseteiben az adatátvevő az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelők kötelesek bizonyítani. Az Info tv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőket a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelők kötelesek az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelők kötelesek az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

2015. május 14.

Man at Work Kft. - NAIH-73314/2014.
MaW Kft. - NAIH-85575/2015.

(Magán-munkaközvetítői nyilvántartási szám: 1237/2001.)
(Munkaerő-kölcsönzői nyilvántartási szám: 3440/2001.)
(Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-73314/2014.; NAIH-85575/2015.)
 

<< Vissza